Danh sách điểm bán hàng

TT Tên điểm bán Địa chỉ Điện thoại
{{index+1}} {{store.stores_name}} {{store.stores_address}}, {{store.commune_name}}, {{store.district_name}}, {{store.province_name}} {{store.stores_phone}}

Tìm điểm bán

Tỉnh/thành
Huyện/thị